ஆட்டிசம்-திறந்த அணுகல்

ஆட்டிசம்-திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-7890

தொகுதி 5, பிரச்சினை 3 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Yoga as an Intervention for Patients with Autism Spectrum Disorder: A Review of the Evidence and Future Directions

McLeod F Gwynette, Nancy J Warren, Jennifer Warthen, James S Truleove, Charles P Ross, and Charlotte A Snook

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

A Scientific Research Review on the Pattern of Psychopathological Comorbidity in Persons with Intellectual Disabilities

Showkat Ahmad Ganaie

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Emotional Face Perception: Event-Related Potentials (ERPS) Contribution to Differentiate Schizophrenia and Autism Spectrum Disorders in Adolescents

Valérie Bonnard, Emmanuelle DOR, Andreia Santos, Michel Benoit and Florence Askenazy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Mental Imagery Therapy for Autism (MITA) - An Early Intervention Computerized Brain Training Program for Children with ASD

Rita Dunn and Andrey Vyshedskiy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Analysis of Dietary Intake in Children with Autism Spectrum Disorder

Kelly Barnhill, Alan Gutierrez, S Nathan Marti, Laura Hewitson

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Autism Spectrum Disorder in Children: The Disparities between the Developed and Developing Countries

Samuel N Uwaezuoke

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Do the Stem Cells Really Work with Autism Spectrum Disorders Associated with Neuro-Immune Interaction?

Gao Shane, Wang Juan, Wu Zeyang,Yuan Ping, Gao Fengjuan, Zhou fei, Cao Limei, Chen Xu, Zhu Hongwen and Xu Jun

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Adherence of ASD Children and Adolescents to Language Therapy

Fernanda Dreux Miranda Fernandes, Cibelle A H Amato and Daniela R Molini Avejonas

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Fish Oil Supplementation Ameliorated Brain Lesions Induced by Diabetes and Hypercholesterolemia in Male Wistar Albino Rats

Hassan IH El Sayyad, Iman HM Bakr, Ahmed A El Mansi , Ali H amin, Mohamed E El Beeh, Adel MA Asiri

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top