உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

தொகுதி 7, பிரச்சினை 4 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Evaluation of Concurrent Administration of Leaf Extracts of Vernonia Amygdalina and Gongrenema Latifolium on some Liver Function Indices in Wistar Rats

Njoku B, Chike CPR, Onyebuenyi MO, Agbayim WC

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Bilateral Hypoplasia of the Posterior Communicating Artery: A Morphological Case Report

Nagawa Edith, Mwaka Erisa and Kalungi Sam

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Proposal for Classification of Ultrasonographic Anatomy of Saphenous Fascia

Yildiz I

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கருத்துரை

Influx and Efflux of Immune Cells in the Central Nervous System

Fujita M, Omura S, Sato F, Park AM and Tsunoda I

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Pericardial Effusion and Pericarditis Secondary to Adult Onset Still’s Disease

Wang SC, Azara I, Koutroumpakisa E, Lyubarova R and Sidhu M

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Anatomy of the Thoracic Recurrent Laryngeal Nerves from a Surgeon’s Perspective

Amer K

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

An Epidemiological Study to Assess Pulmonary Function Tests in a Cohort of Elderly Population

Bala S, Dhar RJK and Sachdev S

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect of Erytherina senegalensis on the oestrogen level and histology of ovary of an adult female albino wistar rats

Nnama TN, Ezejindu DN, Ilodibe CS and Nwogueze BC

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

படக் கட்டுரை

Acute and Sub-acute MRI Feature Reflects Neurological Prognosis for Patients with Cervical Spinal Cord Injury

Matsushita A

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top