உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

தொகுதி 6, பிரச்சினை 5 (2016)

குறுகிய தொடர்பு

Spleen Secondaries as Melanoma Masses: Historical Highlights

Wilson I. B. Onuigbo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

The Spread of Melanoma to the Pleura and Peritoneum: Historical Highlights

Wilson IB Onuigbo

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Subdural Myth: Space or Place?

Talbert DG

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Adult Human Ocular Volume: Scaling to Body Size and Composition

Steven B Heymsfield, Cristina Gonzalez M, Diana Thomas, Kori Murray, Guang Jia, Erik Cattrysse, Jan Pieter Clarys and Aldo Scafoglieri

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

The Airway Management of One Case of Closed Tracheal Rupture Caused by a Car Accident

Yuan Yuan, Hao Zhang, Xiaozhen Niu and Qingxiu Wang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Review of the Iliocapsularis Muscle and its Clinical Relevance

Tomonori Sato, Naomi Sato, and Kohji Sato

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Key Features of Genomic Imprinting during Mammalian Spermatogenesis: Perspectives for Human assisted Reproductive Therapy: A Review

Miriama Štiavnická, Olga García Álvarez, Jan Nevoral, Milena Králíčková, and Peter Sutovsky

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Effect of Long Term Administration of Atonik Compound in Female Rabbits on Hematological and Pathological Changes in Important Functional Body Organ

Adnan MJ, Mohamed A, Ghusoon A, Hayder A, ALdwlami, Rawaa and Saffa

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Comparison of Hormones, Lipoproteins and Substrates in Blood Plasma in a C57bl6 Mouse Strain after Starvation and a High Fat Diet: A Metabolomics Approach

Van Ginneken V, Ham L, Evert de Vries, Elwin Verheij, Jan van der Greef and Van Eck M

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top