உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

தொகுதி 2, பிரச்சினை 1 (2012)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Effect of Vitamin D and E and Coenzyme Q-10 on Endothelial Function in a Young Population

Jerrold Scott Petrofsky

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top