உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

தொகுதி 12, பிரச்சினை 9 (2022)

குறுகிய தொடர்பு

The New Bleeding Use of Science: A New way to Treat Disease

Petrofsky JS

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

Methodology for Open Access Production Life style and Physiology

Pinto J

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

Efficacy of Etoposide Against Doxorubicin Induced Cardiotoxicity in H9c2 Cardiomyoblasts

Sara Shabana

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

The Impact of Estro Oxygen of Bosomvirulent Growth After Menopause

Jones N

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வர்ணனை

Canthium Parviflorum Kandikattu Antimicrobial Activity Evaluation

Karthik Kandikattu

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top