ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

தொகுதி 7, பிரச்சினை 2 (2019)

வழக்கு அறிக்கை

Kissing Sheath Technique for Permanent Inferior Vena Cava

Rahul Mor, Dale Maharaj*, Carlos Calderas, David Richards (RR) and Risshi Rampersad

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Prosthetic Vascular Access Creation: Learning Curve Analysis

Franchin M*, Tozzi M, Mozzetta G, Cervarolo MC, Nahal E, Carcano G and Piffaretti G

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Submitral Aneurysm Secondary to Infective Endocarditis: Review of Literature and Case Report

Chaudappa Shakapur, Mahesh Honnalli and Sagar Mali*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Relation of Coronary Artery Lumen with Baseline, Post-angioplasty Coronary Circulating Pro-Inflammatory Cytokines in Patients with Coronary Artery Disease

Suarez-Cuenca JA, Vera-Gomez E, Hernandez-Patricio A, Gutierrez-Buendia JA, Dominguez-Perez GA, Robledo-Nolasco R, Alcantara-Melendez MA, and Mondragon-Teran P

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top