ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

தொகுதி 6, பிரச்சினை 1 (2018)

ஆய்வுக் கட்டுரை

A Meta-Analysis of Outcomes of In Situ Reconstruction after Total or Partial Removal of Infected Abdominal Aortic Grafts?

Michel Batt, Fabrice Camou , Amandine Coffy , Patrick Feugier, Eric Senneville, Jocelyne Caillon, Brigitte Calvet, Christian Chidiac, Frederic Laurent, Matthieu Revest and Jean Pierre Daures.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Carotid-Cavernous Fistula: Natural history and Clinical Profile

Kumudini Sharma, Rachna Agarwal, Vikas kanaujia, Vivek Singh, Priyadarshini Mishra and Phadket RV

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Aorto-Hepatic By-Pass Grafting as Treatment Option After Acute Thrombosis of a Celiac Trunk Stenting. Report of a Case

Mohamed Ben Hammamia, Jalel Ziadi, Sobhi Mlaihi, Zied Daoud, Faker Ghedira, Malek Ben Mrad, and Raouf Denguir

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top