ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

தொகுதி 5, பிரச்சினை 4 (2017)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Dual Antiplatelet Therapy after Coronary Drug-eluting Stent Implantation in China: A Large Single Center Data

Jing-jing Xu#, Zhan Gao#, Ying Song, Xiao-fang Tang, Lin Jiang, Xue-yan Zhao, Yin Zhang, Li-jian Gao, Jue Chen, Shu-bin Qiao, Run-lin Gao, Yue-jin Yang, Bo Xu* and Jin-qing Yuan*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Demystifying Endovascular Treatment of Abdominal Aortic Aneurysms: A Study by CT Angiography at a Tertiary Hospital

Md. Khizer Razak, Surbhi Gupta and Meena GL*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Incidence and Magnitude of Complications Related to Modified Inguinal Lymph Node Dissection for Patients with Penile Squamous Cell Carcinoma

Yasushi Yumura*, Jun Kasuga, Takashi Kawahara, Yasuhide Miyoshi, Junichi Teranishi, Yusuke Hattori, Daiji Takamoto, Taku Mochizuki and Hiroji Uemura

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top