ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

தொகுதி 3, பிரச்சினை 2 (2015)

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Evaluation of Dual-Energy Myocardial Perfusion Imaging for the Detection of Acute Myocardial Infarction by Using the Second Generation Dual-Source CT in a Porcine Model

Xinchun Yang, Ruijuan Han, Kai Sun, Shuancheng Bai, Junyan Wang, Zhihui Liu, Guorong Liu,Yuechun Li, Kuncheng Li, Wenhuan Li, Yaojun Lu and Ruiping Zhao

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Is there a Role of Intracellular Magnesium in Prevention of Heart Failure?

Panayotis Fantidis, Eladio Sanchez, Ijaz Khan, Ibrahim Tarhini, Tomás Pineda, José Antonio Corrales and José Ramón Gonzalez

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

The Feasibility of Combined Coronary and Supra-aortic Arteries CT Angiography with a Single High-pitch Acquisition Protocol using Dualsource CT

Kai Sun, Ruiping Zhao, Ruijuan Han and Kuncheng Li

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Anthropometric Study of the Pectoralis Minor Muscle as a Power Source to a Bio-pump in Terminal Insufficiency of the Heart Muscle

Stanis?aw Rumian, Jaros?aw Zawili?ski, Piotr Szcza?ba, Jerzy A, Walocha, Justyna Sienkiewicz-Zawili?ska and Janusz Skrzat

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Complications of Pharmacological Spasm Provocation Tests

Shozo Sueda, Toru Miyoshi, Yasuhiro Sasaki, Tomoki Sakaue, Hirokazu Habara and Hiroaki Kohno

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Pharmacological Management of Cardiac Syndrome Y: A Focused Review

Ahmad Sharif-Yakan and Christoph A. Nienaber

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top