ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

தொகுதி 2, பிரச்சினை 4 (2014)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Primary Absence of Type II Endoleak is A Positive Prognostic Factor against the Risk of Late Conversion of EVAR for AAA

Bonardelli S, Zanotti C, Cervi E, De Lucia M, Nodari F, Guadrini C, Cuomo R and Battaglia G

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Incidence and Clinical Predictors of Stent Restenosis and Early Stent Occlusion in Patients with Acute Myocardial Infarction Treated by Bare Metal Stents: Importance of Infarct Location and Serum Creatinine Level

Noritsugu Uemori, Yuki Sugitani, Hiroyuki Tamada, Yohei Ohi, Chisato Ishikawa, Narimasa Miho, Hirokazu Mitsuoka, Kiyonori Togi, Ichiro Kouchi, Ryoji Yokota and Manabu Shirotani

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm in A Patient with A Retroaortic Left Renal Vein

Takeshi Oda, Yasuyuki Zaima, Hayato Fukuda, Shinichi Imai, Eiji Nakamura, Hiroshi Yasunaga and Shigeaki Aoyagi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Successful Management of Massive Bilateral Pulmonary Embolism by Unilateral Ultrasound-Accelerated Thrombolysis after Cardiac Surgery

Koray AK, Selim Isbir, Okan Dericioglu, Alper Kararmaz and Sinan Arsan

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top