ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

தொகுதி 11, பிரச்சினை 4 (2023)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Asymptomatic Pulmonary Embolism in Cancer Patients About a Serial of 12 Cases

Hamid Channane, Selim Atay, Andreea Sandica, Iurii Snopok, Richard Viebahn

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Changes of the Blood Lymphocytes on Severe Trauma Patients in Early Time: A Retrospective Cohort Study

Feng Cao, Ru He, Yan Huang, Zi Li, Xiaoheng Wu, Ronglin Chen, Meixia Wang

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top