ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்

ஆஞ்சியோலஜி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9495

தொகுதி 1, பிரச்சினை 2 (2013)

ஆய்வுக் கட்டுரை

Clinical Profile and Angiographic Findings among Patients with Atrial Fibrillation Presenting for Selective Coronary Angiography

Elabbassi W, Chowdhury MA, BranoLiska and Hatala R

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Racial Variation in Anatomic Distribution of Coronary Artery Lesions: New Zealand Maori are Seldom Treated for Right Coronary Disease

Paul G Bridgman and Christopher M Frampton

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Indian Spices for the Management of Diabetic Foot Complications

Gautham Chitragari, Brandon J Sumpio and Bauer E Sumpio

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

வழக்கு அறிக்கை

Intimal Sarcoma of the Pulmonary Artery in a Patient with Lynch Syndrome

Riccardo Gherli, Giovanni Mariscalco, Claudio Corazzari, Laura Zoli, Silvia Uccella, Andrea Marcello Musazzi and Cesare Beghi

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Use of Negative Pressure Wound Therapy in Healing Below Knee Amputation in Patients with Chronic Venous Insufficiency and/or Charcot Disease

Brandon J Sumpio, Alfredo D Cordova, David Mahler and Bauer E Sumpio

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Role of Computed Tomography Coronary Angiography in the Detection of Vulnerable Plaque, Where Does it Stand Among Others?

George Youssef and Matthew Budoff

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Imaging Features and Diagnosis of Infected Aortic Aneurysms and Inflammatory Diseases Involving the Aorta

Takao Kato and Moriaki Inoko

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

கட்டுரையை பரிசீலி

Endovascular Gene Delivery from a Stent Platform: Gene- Eluting Stents

Ilia Fishbein, Michael Chorny, Richard F Adamo, Scott P Forbes, Ricardo A Corrales, Ivan S Alferiev and Robert J Levy,

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top