பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்

பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0975-8798, 0976-156X

தொகுதி 14, பிரச்சினை 1 (2022)

குறுகிய தொடர்பு

Gingivitis: An Inflammation of the Gums Caused by Bacterial Infection

Jerem Smith*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

குறுகிய தொடர்பு

A Brief Note on Dental Sealants and its Procedure

Amir Mounsif*

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top