பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்

பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0975-8798, 0976-156X

தொகுதி 1, பிரச்சினை 1 (2009)

கட்டுரையை பரிசீலி

Deep overbite—A review

Cvvr sreedhar, Sreenivas Baratam

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்

ஆய்வுக் கட்டுரை

Temporary anchorage devices in orthodontics

Gowri sankar.Singaraju, Vasu Murthy

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிரவும்
Top