மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்

மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9861

சுருக்கம்

Visualizing Food Components by Application of Mass Spectrometry Imaging

James Saremirad*

Food is necessary for survival, health maintenance, and the elicitation of positive emotions such as pleasure. The presence of various compounds in foods is one of the factors that drives us to such behaviour. There are numerous methods for analysing these molecules in foods; however, conventional techniques, such as mass spectrometry combined with high-performance liquid chromatography or gas chromatography, make it difficult to analyse the spatial distribution of these compounds. MSI (Mass Spectrometry Imaging) is a two-dimensional ionisation technology that detects compounds in tissue sections without the need for extraction, purification, separation, or labelling.

Top