ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேட்டிவ் மெடிசின்

ஜர்னல் ஆஃப் பெரியோபரேட்டிவ் மெடிசின்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-1290

சுருக்கம்

Understanding the Effects of Sevoflurane Anesthesia on Brain Perfusion

Elaine Minatel

Anesthesia is a critical component of modern-day surgical procedures. The use of anesthesia has made surgical interventions more efficient and less traumatic to patients. Sevoflurane is a commonly used inhalational anesthetic agent that has gained significant popularity in recent years. Sevoflurane is widely used because it has a low solubility, which allows for faster induction and recovery times. Despite its widespread use, there are concerns about the potential effects of sevoflurane on brain perfusion.

Top