ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-1266

சுருக்கம்

Treatment Strategies for Cancer Using Mathematical Models

Aadil Rashid Sheergojri*, Pervaiz Iqbal

In recent decades, there has been significant progress in conceptual, empirical and therapeutic understanding of tumor cells and innate immunity. Research has led to several practical cancer treatment approaches, including oncolytic viruses, immunotherapy and radiotherapy. Cancer polytherapy models circumvent biological and pharmacological barriers to enhance patient survival rates. Mathematical analysis of genetic variability and clinical outcomes can lead to better medication delivery regimens and biological discoveries. Cancer research must overcome the challenges associated with transferring this type of research into health centers to achieve the goals of this strategy.

Top