உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

சுருக்கம்

Treatment of Various Chemotherapy Regimens for Metastatic Breast Cancer with a Triple Negative Phenotype

Аlmuradova DM and Аtakhanova NE

Breast cancer (BC) is the most common cancer in women worldwide. This paper presents results of treating patients with metastatic triple-negative breast cancer (BC). All the patients underwent surgical intervention, adjuvant, neoadjuvant chemotherapy and radiotherapy were evaluated the volume of which depended on the stage of the disease. The side effects of different treatment options were analyzed. Triple-negative breast cancers have a relapse pattern that is very different from hormone-positive breast cancers: the risk of relapse is much higher for the first 3-5 years but drops sharply and substantially below that of hormone-positive breast cancers after that. Five-year relapse-free and overall survival rates were traced in this patient group. It is concluded that the used procedures of combination treatment for metastatic triple-negative BC are highly effective.

Top