எடர்னா கணிதம்

எடர்னா கணிதம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 1314-3344

சுருக்கம்

Three inequalities for the incomplete polygamma function

Banyat Sroysang

In this paper, we present three inequalities for the incomplete polygamma function.

Top