மருத்துவ கண்டறியும் முறைகளின் இதழ்

மருத்துவ கண்டறியும் முறைகளின் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9784

சுருக்கம்

The Link between Chemotherapy-Induced Side Effects and Health-Related Quality of Life in Breast Cancer Patients

Gloria Simmons

Chemotherapy does not only damage cancer cells; it also affects all other cells in the body, to a greater or lesser extent. This toxicity should be evaluated in terms of its severity, frequency, and duration, taking into accounts both objective and subjective factors. This assessment is extremely important while caring for chemotherapy patients, owing to the treatment's impact on the patient's quality of life as well as the significant danger it may entail in some circumstances. The goal of this study was to see if there was a link between chemotherapy-related side effects and health-related quality of life in breast cancer patients. Chemotherapy (QT) does not only damage cancer cells; it also affects all other cells in the body, to a greater or lesser extent. Hair follicles, bone marrow, digestive tract cells, and reproductive system cells are the cells most impacted by chemotherapy's cytotoxic effect because they share traits with tumour cells, particularly high-speed cell division

Top