ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

The Inevitable: Donor Derived Chronic Myeloid Leukemia Following Matched Related Stem Cell Transplant for Acute Lymphoblastic Leukemia

Shatha Farhan, Jawad Sheqwara, Brandon Shaw, Susan Michalowski, Milena Cankovic, Edward Peres and Nalini Janakiraman

Donor Derived Cell Leukemia (DCL) is a rare complication of Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT).DCL represents a unique form of leukemogenesis in which donor cells become transformed or proliferate followingengraftment in a foreign host environment. We report a 58-year old patient with B-cell acute Lymphocytic leukemia whounderwent an allergenic HSCT from his Human Leukocyte Antigens (HLA)-matched sibling. Three months after HSCT,chromosomal analysis revealed a female karyotype with a (9;22) translocation. This was confirmed with Fluorescencein Situ Hybridization and polymerase chain reaction studies in the recipient and the donor confirming the transmissionof occult leukemia.

Top