ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் ஃபோனெடிக்ஸ் & ஆடியோலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2471-9455

சுருக்கம்

The Genetic Basis and the Mode of Inheritance of the Outer Ear Development; A review

Khaleel I. Z. Jawasreh

The outer ear shape is of high importance to all species. Several anomalies can be seen that cause reduction or even elongation in it, here and through this review i was trying to summaries the molecular basis and the mode of inheritance for some of these anomalies including microtia and anotia in animals and humans with special references to that occurs in sheep.

Top