இரசாயன பொறியியல் மற்றும் செயல்முறை தொழில்நுட்ப இதழ்

இரசாயன பொறியியல் மற்றும் செயல்முறை தொழில்நுட்ப இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7048

சுருக்கம்

Synthesis, Characterization and Chelation Ion-Exchange Studies of a Resin Copolymer Derived From 8-Hydroxyquinoline-Formaldehyde-Pyrogallol

Soumaya Gharbi, Jameleddine Khiari and Bassem Jamoussi

An ion exchange resin chelator was synthesized from 8-hydroxyquinoline and pyrogallol using formaldehyde as a crosslinking agent to 120°C in a solution of DMF. The resin was characterized by elemental analysis and FTIR. The morphology of the synthesis resin was examined by optical photograph and scanning electron microscopy (SEM). The physicochemical properties of the resin were studied. The cation exchange capacity was measured and the effect of pH and metal ion concentration on the ability of the ion exchange were studied. The ratio of cation exchange reaction and the distribution coefficient in tartaric acid medium at different pH were also studied using the method of batch equilibration.

Top