மருத்துவ வேதியியல் மற்றும் ஆய்வக மருத்துவ இதழ்

மருத்துவ வேதியியல் மற்றும் ஆய்வக மருத்துவ இதழ்
திறந்த அணுகல்

சுருக்கம்

Synthesis and Investigation of Ionic Liquid Supported Tetrahydro-βcarboline Derivatives as Inhibitors of the Cancer Resistance Protein (ABCG2) Indolotryptoline Anti-Proliferative Agents under Microwave Irradiation

Suman Thummanagoti

This experiment uses the concept of diversity-oriented synthesis as the starting point, combined with the ionic liquid carrier developed by the previously mentioned green chemistry (ion-liquid support) and microwave assisted organic synthesis (microwave assisted organic synthesis) to rapidly synthesize complex and diverse small molecule compounds. Pictet-Spengler reaction into 2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole derivatives using an boc removed tryprophan extended Pictet-Spengler reaction with the alkyne and cyclization cyanide, so the synthesis strategy of the compound is drawn up as, the ionic liquid compound, Then start the extended Pictet-Spengler reaction under acidic conditions to get 2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole derivatives, in order to fully meet the green. Therefore, the original reaction conditions in this laboratory were improved to use a synthetic method that does not pollute the environment. The conditions of the reaction can achieve the most efficient and non-polluting environment.

Top