ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

Supplementation of Vitamin D in Patients with Sickle Cell Bone Disease: A Dbate or a Combate?

Farid Menaa

After its discovery as a genetically inherited hemoglobinopathy one hundred years ago, finding a widely available cure for sickle cell anemia (SCA, HbSS) still remains a challenge and the disease requires multi-disciplinary theranostic approaches (Menaa et al., 2013; Menaa, 2014). Indeed, more effort and resources to promptly find alternative therapeutics and/or adjuvants (e.g. nutraceutics) to HU

Top