உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி

உட்சுரப்பியல் & வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1017

சுருக்கம்

Stunting and its Associated Factors among Children 0-59 Months of Age in Rural Ethiopia: Analysis of 2019 Ethiopian Mini Demographic and Health Survey Data

Olani Debelo Wenbu*

The prevalence of under nutrition is very high in developing countries like Ethiopia especially among women and 0-59 months children. Stunting alone affected an estimated 149.2 million under five children globally in 2020. Stunting is chronic nutritional problem that was characterized by a shorter height for age compared to other children of their age. The aim of this study was to assess the determinant factors of stunting among children 0-59 months of age in rural Ethiopia. The data were obtained from the 2019 Ethiopia Mini Demographic and Health Survey and 3991 under five year rural children were considered in this study. Multivariable binary logistic regression model was used to identify the determinants of rural child stunting. Goodness-of-fit of the model was evaluated by using the Hosmer and Lemeshow test statistic (chi-square=8.855, p-value=0.355). The prevalence of stunting was 40.4% in rural Ethiopia. Among factors considered in the study maternal age, region, educational level of mother, source of drinking water, type of toilet facility, wealth index of households, type of delivery, child gender, child age and weight of child were significantly associated with stunting in rural Ethiopia. Stunting among 0-59 months children was public health problems in rural Ethiopia. Improving maternal education, improving the economic status of households, using improved toilet facility and source of drinking water was recommended.

Top