ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

சுருக்கம்

Simple Method for Standardization and Quantification of Linoleic Acid in Solanum nigrum Berries by HPTLC

Arpan Chakraborty, Arka Bhattacharjee, Pallab Dasgupta, Debasmita Manna, Won Chun OH and Goutam Mukhopadhyay

Linoleic acid is a polyunsaturated omega-6 fatty acid found as phytoconstituent in many plant species. It is reported to have activity such as 5-alpha-reductase-inhibitor, antianaphylactic, antiarthritic, ntiatherosclerotic, anticancer, anticoronary, antieczemic, antifibrinolytic and many others. In this research work we have developed a method by HPTLC to identify and standardize linoleic acid in methanolic extract of Solanum nigrum berries. Calibration curve of Linoleic acid was plotted and was found to have r2 value of 0.99451. The percentage content of Linoleic acid in Solanum nigrum berries methanolic extract was found to be 9.32% w/w.

Top