ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி

ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-983X

சுருக்கம்

Silver Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Applications of Recent Research

Muhammad Shahid Mirza

Due to their unique features at the nanoscale compared to their bulk composition, nanomaterials have improved research in the materials, biomedical, biological, and chemical sciences over the past two decades. Due to the development of various technologies for synthesising particular shapes and sizes, applications of nanoparticles in industries including medicine and agriculture have increased. Due to the tunable physical and chemical characteristics of silver nanoparticles, extensive research has been done to increase its usefulness

Top