ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

Sickle cell Anaemia

Mounisha B

Sickle cell illness, one of the most widely recognized acquired infections around the world, is presently perceived to be a confusion of worldwide significance and financial just as clinical noteworthiness. Those influenced by the sickness live in regions of sub-Saharan Africa, the Middle East, India, the Caribbean, South and Central America, a few nations along the Mediterranean Sea, just as in the United States and Europe.16 The infection has, on occasion, through constrained and unforced relocation, been acquainted with regions in which it was not endemic.17 In the United States, 80,000-100,000 people are influenced by the issue; around the world, in excess of 300,000 youngsters are assessed to be conceived every year with sickle cell disease.18-20 This number incorporates roughly 3,000 kids brought into the world with the illness every year in the United States

Top