ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

Severe Thromboembolism and Systemic Lupus Erythematosus Developing after Ovarian Hyperstimulation in a Persistent Carrier of Antiphospholipid Antibodies

Grandone Elvira, Orefice Giuseppe, Jose Delgado Alves and Ames Paul RJ

Ovarian hyperstimulation (OH) is not a contraindication in selected women with antiphospholipid syndrome and/or systemic lupus erythematosus (SLE). A young woman who was persistently positive antiphospholipid antibodies, low protein free S and homozygous for the paraoxonase G192A mutation underwent three courses of OH; after the fourth course she developed severe thromboembolism and clinical features of SLE despite the use of a gonadotropin-releasing hormone agonist alongside aspirin that should have minimised the risk of OH syndrome. We provide a pathogenetic interpretation of these events in the light of the patient’s investigations.

Top