உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

சுருக்கம்

Self-ratings of Everyday Memory Problems in Patients with Acquired Brain Injury - A Tool for Rehabilitation

Maria Tropp, Anna Lundqvist, Cecilia Persson, Kersti Samuelsson and Sten Levander

Introduction: Memory problems are common in everyday life of patients with acquired brain injury (ABI). Some patients with ABI also have problems with self-monitoring/awareness. The ecological validity of neuropsychological tests for everyday life memory problems is questionable. Can self-report instruments supply complementary information?

Aims: 1) To document the frequency/impact of self-reported memory problems in a sample of consecutive referrals of ABI patients using PEEM and REEM. 2) To characterize the instruments with respect to psychometrics and internal consistency. 3) To document differences in memory problem patterns for various kinds/localization of brain lesions, and associated anxiety/ depression symptoms.

Methods: A descriptive retrospective study of consecutive referrals of ABI patients was performed. Ratings from the Evaluation of Everyday Memory (EEM), in a patient version (PEEM) and a version for relatives/proxies (REEM) were analysed as well as self-ratings of anxiety and depression.

Results: The EEM instruments displayed good psychometric characteristics. The mean PEEM score were close to the tenth percentile of healthy controls. PEEM and REEM versions were strongly inter-correlated. Sex, age, and lesion characteristics did not matter much with one exception. Right-hemisphere lesion patients rated their memory problems significantly lower than the proxy, for all other lesions it was vice versa. Anxiety and depression symptoms were associated with memory problems.

Top