ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி

ஜர்னல் ஆஃப் கேன்சர் ரிசர்ச் அண்ட் இம்யூனோ-ஆன்காலஜி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2684-1266

சுருக்கம்

Scientific Productions on Cervical Cancer from India: A Bibliometric Analysis

Roshan Umate

Cervical cancer is the most common cancer in women, with an estimated 570,000 new cases worldwide in 2018, and represents the third leading cause of cancer-related deaths in women worldwide. Bibliometrix is an important tool for the study and analysis of scientific activities of a researcher, institute, and University. Bibliometrix is very much helpful in the assessment of qualitative indicators of research impact like peer review, grants received, patents and awards received. This is the study of Bibliometric analysis of the publications affiliated to the “Health Sciences University in Central India” published between 1992 to 2020 in web of science databases.

Top