உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

சுருக்கம்

Safety and Efficacy of Infliximab in Primary Biliary Cirrhosis Associatedwith Rheumatoid Arthritis

Ben AK, Dhahri R, Hana S, Fazaa A, Ouennich K, Kassab S, Chekili S, Gharsallah I and Laatar A

Background: Primary biliary cirrhosis (PBC) is an autoimmune disease. Implication of TNF alpha in its pathogenesis has been suggested.

Findings: We describe the case of a 56-year-old female patient with rheumatoid arthritis (RA) treated with anti- TNF alpha agents (Infliximab). During this treatment, perturbation of liver tests was noted. Investigations concluded to PBC. Ursodesoxicholic acid was prescribed in association with infliximab. This therapy maintained liver enzymes within the normal range with good response of the RA.

Conclusions: This case suggests that TNF alpha blockers may be a good therapeutic alternative when PBC is associated to Rheumatoid Arthritis.

Top