ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

Review on Management of Neutropenia

Irene Cullen

Most of malignant growth patients create neutropenia, regularly because of chemotherapy. Neutropenia can likewise be brought about by strong tumor malignancies, on the off chance that they penetrate the bone marrow, or by certain lymphoproliferative malignancies, for example, characteristic executioner cell lymphomas (enormous granular lymphocytic leukemia), furry cell leukemia, and persistent lymphocytic leukemia (CLL).

Top