உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

சுருக்கம்

Relation between near point of convergence and postural stability in subjects with nonspecific cervical pain

Tamer Mohsen, Weal S. Shendy, Amina Awad, Ayman Salah

Aim: Subjects with non specific cervical pain (NSCP) experience sensorimotor deficits thought to be due to abnormal cervical afferent input. Convergence insufficiency (CI) and postural instability may be features in (NSCP) and finding a relation between them might help to guide assessment and management.
Methods: Eighty subjects (male and female) with chronic non specific cervical pain; age ranged from 30 to 40 years with neck disability index score (NDI) ≥10%, can possess at least 45° of left and right cervical rotation and cervical pain persisted for 6 months or more. Convergence insufficiency evaluated by the near point of conversion (NPOC) rule and postural instability evaluated by Biodex balance system.
Results: There was significant positive correlation between (NPOC) and antroposterior stability index (APSI) at neutral position, 45° right torsion and 45° left torsion was (r = 0.82, p = 0.0001; r = 0.84, p = 0.0001; r = 0.87, p = 0.0001) respectively. Since, the correlation between NPOC and mediolateral stability index (MLSI) at neutral position, 45° right torsion and 45° left torsion was (r = 0.85, p = 0.0001; r = 0.73, p = 0.0001; r = 0.82, p = 0.0001) respectively.
Conclusion: There was significant strong positive correlation between (NPOC) and (APSI) and also, between (NPOC) and (MLSI) in neutral position and when subjects were placed in right or left torsion.

Top