இரசாயன பொறியியல் மற்றும் செயல்முறை தொழில்நுட்ப இதழ்

இரசாயன பொறியியல் மற்றும் செயல்முறை தொழில்நுட்ப இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7048

சுருக்கம்

Recovery of Chromium from Electroplating Wastes by Solvent Extraction

 Abbas Hadi Al-Shukrawi, Dhuha H Fadhel, Alaa Adnan Rashad and Nariman Hussain Al-Alamy

Ultrapure chromium chloride was quantitatively recovered from industrial wastes by solvent extraction using 30% TBP – pure kerosene, a pilot plant flow sheet was proposed on basis of this work, FTIR- analysis for the washed loaded organic extractant prevailed that chromium chloride –TBP complex was formed during mixing of the two immiscible liquids.

Top