உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-0940

சுருக்கம்

Rare Bilateral Aberrant Internal Carotid Artery Diagnosed on Digital Subtraction Angiography-A New ?Eye Hook Sign?

Mahajan A, Goel G, Das B and Banga V

We proposed a new “eye hook sign” to diagnose bilateral aberrant ICA in 15-years-old male on digital subtraction angiography. This finding is important to recognise to avoid any complication during the biopsy and surgery.

Top