ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்

ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டியோமிக்ஸ் & பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0974-276X

சுருக்கம்

Proteomic Technologies to Develop Biomarkers and Functional Analyses for Bone and Soft Tissue Tumors

Yoshiyuki Suehara, Shinji Kohsaka, Daisuke Kubota, Kenta Mukaihara, Keisuke Akaike, Reiko Mineki, Tsutomu Fujimura, Kazuo Kaneko, Marc Ladanyi, Tsuyoshi Saito and Tadashi Kondo

Proteomics suggests that global protein expression studies can provide important clues for developing biomarkers and understanding tumor biology that cannot be obtained using other approaches. Proteomic studies, such as gelbased analyses and mass spectrometry-based analyses, have provided protein expression profiles that can be used to develop novel diagnostic and therapeutic biomarkers, allowing for the molecular classification of tumors. Recently, we used proteomic approaches to develop biomarkers for bone and soft tissue tumors and identified novel biomarkers for predicting the prognosis and chemosensitivity of bone and soft tissue tumors. Although the predictive power of these biomarkers has been confirmed in large validation studies, functional analyses of the biomarkers (proteins) remain to be conducted. In this article, we describe our proteomics methodology for identifying biomarkers and our approach to evaluating the functions of the biomarkers (proteins) and provide a few examples of our recent proteomic studies.

Top