ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

Proteasome Activity as New Approach to the Management of Multiple Myeloma

Adel Gouri, Amel Bouacha, Aoulia Dekaken, Faiza Mehiddine, Ahmed Aimen Bentorki, Amina Yakhlef and Mehdi Beleilli

The ubiquitin-proteasome pathway plays an essential role in the degradation of cellular proteins involved in a variety of cellular processes, including transcriptional regulation, cell cycle progression, proliferation, and apoptosis

Top