ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

Primary Plasma Cell Leukemia Presenting with Chest Pain

Gargantilla P, Arroyo N and Pintor E

The term plasma cell leukemia (PCL) is the most aggressive form of the plasma cell dyscrasias and it`s used when the number of circulating plasma cells is significant. It`s defined by the presence of >2 × 109/L peripheral blood plasma cells or accounting for >20% of the differential white cell count, that does not arise from preexisting multiple myeloma.

Top