தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்

தொடர்பாடல் கோளாறுகள், காது கேளாதோர் ஆய்வுகள் & செவித்திறன் எய்ட்ஸ் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2375-4427

சுருக்கம்

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome with Bad Imaging of Cerebral Venous Sinus: A Case Report

Zhou T, Huang F, Jiang H and Yao X

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) refers to a disorder of reversible subcortical vasogenic oedema in patients with acute neurological symptoms. Its clinical manifestations include seizures, visual disturbances, headache, confusion, impaired consciousness, ataxia, and other focal neurological signs. It is a complex and multidisciplinary disease with the pathophysiological changes still controversial. Therefore, clinical and neuro-imaging judgment seems so crucial. Here, we reported a case of PRES with bad imaging of cerebral venous sinus, which reminds us that the atypical imaging of RPES should be recognized to make early diagnosis and start immediate treatment.

Top