தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மென்பொருள் பொறியியல் இதழ்

தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மென்பொருள் பொறியியல் இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165- 7866

சுருக்கம்

Performing Knowledge Requirements Analysis for Public Organisations in a Virtual Learning Environment: A Social Network Analysis Approach

Fontenele MP1*, Sampaio RB, da Silva AIB, Fernandes JHC and Sun L

This paper describes an application of Social Network Analysis methods for identification of knowledge demands in public organisations. Affiliation networks established in a postgraduate programme were analysed. The course was executed in a distance education mode and its students worked on public agencies. Relations established among course participants were mediated through a virtual learning environment using Moodle. Data available in Moodle may be extracted using knowledge discovery in databases techniques. Potential degrees of closeness existing among different organisations and among researched subjects were assessed. This suggests how organisations could cooperate for knowledge management and also how to identify their common interests. The study points out that closeness among organisations and research topics may be assessed through affiliation networks. This opens up opportunities for applying knowledge management between organisations and creating communities of practice. Concepts of knowledge management and social network analysis provide the theoretical and methodological basis.

Top