ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராபி & பிரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2157-7064

சுருக்கம்

Organic Solvent-Free and Simple Method for Determining Cyromazine and its Metabolite, Melamine, in Cow's Milk

Naoto Furusawa

This paper described an organic solvent-free, rapid, simple, and space-saving method of sample preparation followed by HPLC coupled photo-diode array (PDA) detector for simultaneous quantification of cyromazine (CYR) and its decycropropylated metabolite, melamine (MEL), in milk. The HPLC-PDA was performed on an InertsilR HILIC column with an isocratic aqueous mobile phase. Analytes were extracted from the sample using water, and purified by MonoSpinR-C18, a centrifugal monolithic silica spin mini-columns, and quantified within 20 min. The method, performed under 100% aqueous conditions, obtained average recoveries for CYR and MEL in the range of 93.2 . 99.1% with relative standard deviations . 2.8%. The quantitation limits were 8.5 ng/mL for CYR and 10 ng/mL for MEL, respectively. No organic solvents were used at any stage of the analysis.

Top