பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்

பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0975-8798, 0976-156X

சுருக்கம்

ORAL HEALTH RELATED KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIORS OF DIFFERENT PROFESSIONAL COLLEGE STUDENTS IN HUBLI-DHARWAD, KARNATAKA, INDIA

Pralhad L Dasar

Objectives: The purpose of this study was to assess the Oral health Knowledge, Attitude and Behaviors of different Professional College (Agricultural, Pharmacy, Law, Engineering and Medical) Students in Hubli- Dharwad, Karnataka, India. Materials and methods: 500 students from different professional colleges were selected for the study. From each college 100 students were selected randomly by using simple random sampling technique. The data was collected by pre-tested questionnaire on Oral health Knowledge, Attitude and Behaviors. Results: A higher mean score of oral health knowledge was observed in Medical students (297.20) compared to Pharmacy (248.40), Law (247.37), Engineering (243.30) and Agriculture (216.15).A better attitude towards oral health mean scores were observed in Medical students (260.93) followed by Agriculture (256.94),Engineering (249.80), Law (246.63) and Pharmacy (238.2) students. But a significant higher oral health behavioral scores were found in Pharmacy (272.59) followed by Law (269.76), Agriculture (265.24), Engineering (254.59) and Medical (189.33) students. Conclusion: Medical college students have significantly better oral health knowledge scores (H=43.7600, <0.01, S) than the other professional college students. But, Pharmacy students have significantly higher behavioral scores (H=52.3400, <0.01, S) than the other professional college students.

Top