பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்

பல் மருத்துவத்தின் அன்னல்ஸ் மற்றும் எசன்ஸ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 0975-8798, 0976-156X

சுருக்கம்

NON SURGICAL MANAGEMENT OF SELF INFLICTING GINGIVAL INJURY IN SCHIZOPHRENIC PATIENT

Sonal dalal, Rajat Dubey, Pradeep S Anand, Chirag Shah, Sudheer Yada

Schizophrenia is a brain disorder that affects the way a person acts and sees the world. People with schizophrenia have an altered perception of reality, often a significant loss of contact with the reality. Some of the most common early warning signs of schizophrenia includes extreme reaction to criticism, deterioration of personal hygiene, depression, odd or irrelevant statement etc. A 24-year old female patient with similar features came to the department with the chief complaint of bleeding and receding gums; upon examination it was found that gingival mucosa in relation to maxillary right canine to first molar was lacerated. Detailed history of the patient showed that she was suffering from schizophrenia and was undergoing treatment for the same; she deliberately brushed hard on the respective region causing recession and laceration. Following diagnosis, non surgical management of the lesion was done including scaling and root planning. Four weeks after treatment, the patient was reviewed and in the follow up it was observed that the gingival lesion had resolved

Top