ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி

ஜர்னல் ஆஃப் நானோமெடிசின் & பயோதெரபியூடிக் டிஸ்கவரி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-983X

சுருக்கம்

Nanotechnology Based on Protein Drug Developments

kim yo sol

The nanomedicine era has lately undergone a transformation thanks to the crucial function of protein-based nanostructures. Due to their size and larger surface area, which causes them to be more reactive to other molecules, protein nanoparticles have proven to be the main catalyst for changing the properties of many conventional materials. Better biocompatibility, biodegradability, and surface modification options are all features of protein nanoparticles. Proteins like albumin, gelatin, whey protein, gliadin, legumin, elastin, zein, soy protein, and milk protein can be used to create these nanostructures. They can be made by emulsification, desolvation, complicated coacervation, and electrospray, among other methods. Particle size, particle shape, surface charge, drug loading, determining drug entrapment, particle structure, and in vitro drug release are the characterization criteria of protein nanoparticles. Eminent researchers have investigated and documented a wide range of protein nanoparticle applications via various routes of administration, which are covered in the current review along with the patents issued for protein nanoparticles as drug delivery vehicles.

Top