ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

Myelofibrosis is a Secondary Event in JAK2 Trilinear Myeloproliferative Neoplasm (MPN) and in CALR and MPL Thrombocythemia: Implications for Novel Treatment Options of Prefibrotic MPN

Michiels JJ, Berneman Z, , Gadisseur A, , Raeve HD, Schroyens W, Potter V, Schelfout K and Valster F

JAK2V617F PV is a trilinear myeloproliferative neoplasm preceded by erythromelalgic thrombocythemia followed by myeloproliferative myeloid metaplasia of spleen and bone marrow and secondary myelofibrosis. The CALR and MPL mutated JAK2 wild type thrombocythemia complicated by myelofibrosis (MF) and agnogenic myeloid metaplasia (AMM) have no features of polycythemia vera (PV) are not primary or agnogenic anymore. The natural history of CALR and MPL thrombocythemia and secondary bone marrow fibrosis clearly differ fromJAK2V617F trilinear essential thrombocythemia (ET), PV, post-ET and post-PV secondary myelofibrosis. Evolution of anemia, splenomegaly and myelofibrosis in MPL, CALR thrombocythemia and JAK2V617F trilinear thrombocythemia and polycythemia vera (TPV) should be evaluated separately simple because treatment options differ.

Top