ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

சுருக்கம்

Monitoring of Antiplatelet Therapy in Clinical Practice: Is it Necessary or Not?

Matej Samos and Marián Fedor

Dual antiplatelet therapy forms currently the basis in acute coronary syndrome pharmacological treatment. However, there is a wide variability in antiplatelet response to clopidogrel, which may lead to antiplatelet therapy insufficient efficacy and subsequent risk of thrombotic events. Laboratory monitoring of antiplatelet therapy may help to identify patients with insufficient antiplatelet response. We discuss the benefits of routine monitoring of antiplatelet therapy in clinical practice.

Top