உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

சுருக்கம்

Mobilizing Patients with Adequate Care Services Critical for the Rehabilitation Process and Health Outcomes

Craig H. Lichtblau, Christopher Warburton, Gabriel Meli, Allyson Gorman

Immobilized patients are too frequently left in an immobilized state for too long, leading to secondary complications that are often more severe than the primary disorder that led to immobilization. Data now show the significant benefits of mobilizing patients as quickly as possible to avoid or reverse these types of complications. While there has been a paradigm shift in the view of the value of bedrest, mobilizing patients early is still limited by a lack of relevant resources to help support the rehabilitation process. More aid and attendant care are thus needed to help mobilize patients safely, particularly in the home environment, where professional care is beneficial for both the rehabilitation process and the prevention of complications that affect immobilized patients.

Top