உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்

உடல் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான சர்வதேச இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-9096

சுருக்கம்

Lungs of the Future? Physical Therapy Outcomes Pre and Post Ex Vivo Lung Perfusion Transplantation

Caitlyn Anderson

Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) is a cutting edge and translational organ transplantation (TP) technique by which a previously unsuitable donor lung can have restored circulation and ventilation. Following treatment on the EVLP system which includes a ventilator, perfusate and fluid circuit, oxygenator, and pump, the lung can be re-evaluated and eventually transplanted into a viable patient (pt). EVLP lungs not only have the ability to expand the donor pool but may give high risk pts with end stage lung disease a chance at functional and meaningful life. Physical therapy (PT) intervention has yet to be studied in this pt population in acute or outpatient settings. This case study describes a successful EVLP TP outcome following acute inpatient rehabilitation (IRF).

Top